ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do składania zgłoszeń uczestnictwa w
kiermaszu ogrodniczym podczas imprezy „Daisy Days” organizowanej w dniach 20-22 maja 2022r.
Warunki przystąpienia do udziału w niniejszym wydarzeniu określa poniższy regulamin.
REGULAMIN UDZIAŁU W JARMARKU OGRODNICZYM PODCZAS DAISY DAYS
1. Zgłoszenia należy składać na załączonej karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: bit@pszczyna.info.pl z dopiskiem „Karta
zgłoszeniowa Daisy Days 2022”.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 6.05.2022 r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane
pod uwagę.
4. Wybór zgłoszeń: przewidziany w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria to asortyment
ogrodniczy (ozdoby, akcesoria, sprzęt ogrodniczy, nasiona, cebulki, kłącza roślin, rośliny
przeznaczone do uprawy w domu, nienadające się do wysadzenia na zewnątrz itp.); druga
kategoria to produkty regionalne, rękodzieło. Wybór zgłoszeń nastąpi w oparciu o kryterium
najciekawszego asortymentu, powiązanego z tematem imprezy. Weryfikacji podlegać będzie
również wygląd stoiska. Najwyżej oceniane będą zgłoszenia proponujące asortyment
rękodzielniczy oraz pochodzący od lokalnych producentów.
5. Stoisko jest przygotowywane przez wystawcę we własnym zakresie.
6. Nie będą przyjmowane wnioski zawierające następujący asortyment sprzedaży: drzewa i
krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, byliny, rośliny rabatowe – jednoroczne
przeznaczone na balkony i tarasy.
7. Opłata za możliwość wystawienia swoich produktów w okresie 20-22 maja w godz. 09:00
– 20:00 wnoszona jest jednorazowo i uzależniona jest od metrażu stoiska:
- stoisko do 6m2 - 500 zł netto – 615 zł brutto
- stoisko od 7 do 10m2 - 700 zł netto – 861 zł brutto
- stoisko od 11 do 20m2 - 1200 zł netto – 1476 zł brutto
- stoisko od 21 do 30m2 - 1600 zł netto – 1968 zł brutto
- stoisko od 31 do 40m2 - 2200 zł netto – 2706 zł brutto
- wynajęcie powierzchni do 200 m2 w parku pszczyńskim - 2000 zł netto – 2460 zł brutto
8. Wystawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień handlu w wysokości
określonej uchwałą nr XVII/174/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10.12.2015r., w
sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Pszczyna.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania
któregokolwiek ze zgłoszeń.
11. Opłat za stoiska należy dokonać przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy Pszczyna: 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub w kasie Biura
Informacji Turystycznej w Pszczynie przy ul. Rynek 19;
w terminie do 3 dni od uzyskania pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia, jednakże nie
później niż do 12 maja 2022 r.
12. Brak wpłaty w podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa
w jarmarku.
13. Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Biura Informacji Turystycznej; ul. Rynek
19; 43-200 Pszczyna; tel. 322129999.
Organizatorami Daisy Days są:
Urząd Miejski w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej,
Pszczyńskie Centrum Kultury, Związek Szkółkarzy Polskich oraz Miejski Zakład Zieleni.
Partnerem technologicznym jest firma Groda,
Załącznik nr 1: Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2: Fotografie oferowanego asortymentu – min. 3 szt.
1.Administratorem pozyskanych w celu organizacji Daisy Days danych osobowych jest Agencja
Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200) Telefon: 32
210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl
2.Dane osobowe osób składających karty zgłoszeniowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a
RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji Daisy Days.
3.Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom
prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji Daisy Days przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała
niedopuszczeniem do uczestnictwa w Daisy Days.
6. Dane udostępnione przez Uczestników Daisy Days będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy.
7. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą
zostać przetransferowane przez serwis Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz
w celach związanych z działalnością serwisu.
10. Dane osobowe zgromadzone na kartach zgłoszeniowych oraz utrwalony i upubliczniony na stronie
internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany przez Administratora czasu istnienia
strony internetowej lub do cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.