Czas na podsumowanie najważniejszych działań w 2022 roku !!!

 

Czas na podsumowanie najważniejszych działań w 2022 roku !!!

Ochrona i konserwacja drewnianego budownictwa jest działaniem koniecznym i niebudzącym wątpliwości. Dotyczy to szczególnie elementów dziedzictwa, które zostały uznane za najcenniejsze i jako takie wpisywane są do rejestru zabytków. Skansen - Zagrodę Wsi Pszczyńskiej, tworzy kompleks 16 drewnianych obiektów, z których 14 wpisano do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. W 2022 roku Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej pozyskała fundusze umożliwiające remont 3 zabytkowych obiektów w pszczyńskim skansenie.

Pierwszym obiektem poddanym pracom konserwatorskim był największy obiekt w skansenie tj. stodoła ośmioboczna z Kryr. W partnerstwie z czeskim miastem Paskov,  ARiPZP realizowała mikroprojekt pn. "Stodoła ośmioboczna z Kryr jako miejsce zachowania lokalnej tradycji i kultury". Jego strategicznym celem było udostępnienie i popularyzacja zasobów dziedzictwa kulturalnego terenów przygranicznych.

Realizacja projektu był możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Wydatki kwalifikowalne dla całego mikroprojektu wyniosły: 35 285,21 euro oraz gminy Pszczyna, która wsparła prace dotacją w wysokości 20 tys. zł.

Otrzymane środki przeznaczono min. na prace konserwatorskie pokrycia dachowego zabytkowej osiemnastowiecznej stodoły z Kryr, która jest jednym z  cenniejszych obiektów w pszczyńskim skansenie. Ponadto pracom konserwatorskim został poddany karawan pogrzebowy, wyjątkowy, rzadko spotykany eksponat, który prezentowany jest na stałej wystawie pojazdów konnych w stodole ośmiobocznej. Projekt zakładał także wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego stodoły, dzięki czemu obiekt zyskał na atrakcyjności i pięknie prezentuje się wieczorową porą.

Ważną częścią projektu były spotkania sąsiedzkie po obu stronach granicy. Nasi sąsiedzi zza południowej granicy gościli w Pszczynie na zorganizowanej w ramach projektu konferencji polsko – czeskiej pn. „Konserwacja zabytkowych obiektów drewnianych”, która odbyła się w pszczyńskim skansenie 12 października.

W ramach projektu przygotowana została także fotograficzna wystawa czasowa we wnętrzach remontowanego zabytku pt. „Historia zabytkowej XVIII wiecznej stodoły”, przedstawiająca archiwalne zdjęcia obiektu i zabytkowego karawanu pogrzebowego, którą niebawem będzie można zobaczyć w pszczyńskim skansenie.

Jesienią rozpoczęły się prace na Spichlerzu z Rudołowic – Dębiny. Roboty polegały na rozbiórce pokrycia dachowego, wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji dachu oraz położeniu nowego gontu modrzewiowego. Całość została zaimpregnowana preparatami przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi. Prace wsparły finansowo gmina Pszczyna i powiat pszczyński w wysokości 20 tys. zł i 14 tys. zł. Całkowita wartość remontu wyniosła ok. 37 tys. zł.

Ostatnią, ale jakże ważną inwestycją były prace konserwatorskie masztalni z Wisły Wielkiej. Masztalnia . Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej otrzymała dofinansowanie na prace konserwatorskie tego obiektu z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w wysokości 127 000 zł. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachowej, impregnację elementów drewnianych, renowację drzwi oraz naprawę poprzez usunięcie  i flekowanie porażonych biologicznie fragmentów ścian.

Cieszymy się, że udało się zrealizować zamierzone cele. W przyszłym roku nie odpuszczamy i planujemy  prace konserwatorskie kolejnych obiektów zabytkowych, tworzących naszą muzealną eskpozycje.